BRAND NEW WEBSITE

is about to come soon here:

www.handagote.com

Already now you can find the important basics, such as upcoming events, production contacts, etc..

* * * follow and get ready * * *

4.png

 

 

 

 

 

 

 

SCROLL FOR ENGLISH
FIND US ON FACEBOOK HERE

 

Handa Gote research & development
Umělecká skupina Handa Gote research & development pracuje od roku 2005 na pomezí divadla, současného tance, visuálního umění, hudby, performance a konceptuálního umění.
Skupina se zajímá o koncept postdramatického a postspektakulárního divadla, o nelineární způsoby vyprávění a aplikování zkušeností soudobé hudby a visuálního umění v divadle. Ve všech svých pracích využívají kreativním způsobem technologie a tak to jak staré, tak ty nejmodernější. Ve většině svých projektů pracují s mediální archeologií a v pracích blížících se dokumentárnímu divadlu se intenzivně zabývají tzv. malými dějinami.

Během let skupina vytvořila volnou trilogii PAMĚŤ, složenou z představení Computer Music, Ekran a Trains. Dalším tématicky blízkým představením byl projekt Pan Roman a také představení Mraky. Téměř všechna představení Handa Gote se nějak vztahují ke smrti, paměti, zapomenutým a mizejícím věcem, jevům, zvykům. V tomto ohledu je dramaturgie Handa Gote naprosto konzistentní. Také v dalších letech se skupina hodlá zabývat těmito tématy.

Handa Gote research & development se kromě divadla angažují i v hudbě – aktivně prostřednictvím skupiny postkrautrockové B4 a elektronických projektů Federsel nebo Radio Royal pracujícími s mediální archeologií a recyklací – pasivně či organizačně prostřednictvím projektu WAKUSHOPPU, který vytváří platformu pro současnou českou scénu improvizované hudby. Ve své tvorbě je skupina ovlivněna především prací a tezemi Johna Cage, s čím souvisí i inspirace východní filosofií, zejména pak japonskými estetickými kategoriemi WABI-SABI a MONO NO AWARE. Mezi další inspirace patří například vizionáři výtvarného umění Josef Beuyes a Marcel Duchamp, ale také další současní umělci pohybující se na rozhraní žánrů. Ze současného divadla si Handa Gote váží především skupin, které svými experimenty pomáhají posouvat hranice divadla novým směrem, např. Rimini Protokoll, Forced Entertainment, Goat Island nebo ruské skupiny Akhe.

Handa Gote research & development vystupují se svými performance a akcemi na různých událostech /např. Festival spisovatelů Praha, slavnostní otevření Království železnic, Design Match, Design Blok, Pražské Quadriennale, vernisáže atd./ Vystupují na celé řadě festivalů zahraničních i českých /Unidram, Fusion, Łódzkie Spotkania Teatralne, Struny podzimu, Malá inventura, Divadelní Flora, Off Europa, KammerMachen, Festival L1 a další/. Nezanedbatelná je také jejich činnost v oblasti výtvarného umění (výstava Semi-found objects, things and tools used in performing art) nebo v hudebním světě (skupina B4 vydala v posledních letech labelu Polí5 několik alb: Ringo John Paul Goerge (2010), Didaktik Nation Legendary Rock (titul deska roku 2011 Cena Vinyla), Lux Oxid (2012) a duální disk Germanium (2013) včetně 22 hodin hudby, zvuků a archivních materiálů skupiny B4 za 15 let existence .

Hlavním tématem práce skupiny je recyklace, trvale udržitelný rozvoj, respekt k tradici a tradičním kulturám. Z obdivu k přírodním kulturám také vychází většina prací skupiny na poli výtvarného umění, objekty a instalace.

Handa Gote research & development se nechtějí ve své práci omezit na oblast divadla, nicméně ve skutečnosti při své práci nepřemýšlí o formě výstupu, ale o tématu, o sdělení a o procesu, který jak se často říkává, je důležitější než výsledek.

Handa Gote research & development je projekt mezioborové umělecké laboratoře, která spojuje moderní a tradiční přístupy a rozličné umělecké formy vizí svobodomyslného umění.

Handa Gote, profil, Artyčok.tv 2012 from handa gote on Vimeo.

 

Handa Gote Research & Development
Since 2005, Handa Gote Research & Development has worked on the boundaries between theatre, contemporary dance, the visual arts, music, performance and conceptual art.
The ensemble is interested in the concept of post-dramatic and post-spectacular theatre, non-linear narratives, and the application of experiences from contemporary music and visual arts within theatre. Its performances involve the creative use of technology – both old technology and the most modern available. In most of its projects, the ensemble works with media archeology; its documentary theatre works intensively focus on “small (personal) histories”.

Over the years, the ensemble has created numerous works, including the loose trilogy Memory, consisting of the performances Computer Music, Ekran, and Trains. Other thematically related performances include Mr. Roman and Clouds. Nearly all of Handa Gote’s performances relate in some way to death, memory, and forgotten or disappearing things, phenomena, and habits. In this regard, Handa Gote’s dramaturgy is absolutely consistent, and the ensemble plans to focus on these subjects in the future as well.

Besides theatre, Handa Gote Research & Development is also involved in music: actively through the post-Krautrock band B4 and the Federsel and Radio Royal electronic projects (which work with media archeology and recycling), and passively or organizationally through the Wakushoppu project, which provides a platform for the contemporary Czech improvised music scene. The ensemble is influenced primarily by the work and thinking of John Cage, which is also related to its inspiration in Eastern philosophy, in particular the Japanese aesthetic concepts of wabi-sabi and mono no aware. Other sources of inspiration include the artistic visionaries Joseph Beuys and Marcel Duchamp, as well as other cross-genre contemporary artists such as audio artist Gordon Monahan and Swiss visual artist Roman Signer. In terms of contemporary theatre, Handa Gote appreciates in particular ensembles whose experimental work has helped to shift the boundaries of theatre in a new direction: Rimini Protokoll, Forced Entertainment, Goat Island, and Russia’s AkhE ensemble.

Handa Gote Research & Development has presented its performances at various festivals and public events, including the Prague Writers’ Festival, the grand opening of the Railroad Kingdom exhibition, Design Match, Design Blok, the Prague Quadrennial, and various opening receptions. They have also appeared at numerous festivals at home and abroad, such as Unidram, Fusion, Łódzkie Spotkania Teatralne, Strings of Autumn, Malá inventura, Divadelní Flora, IF Theatre, Pilsen, Off Europa, KammerMachen, Four Days in Motion, Festival L1, PAMS Seoul, ITF Varna Summer, Schlachthaus Theater Bern.

Also worth noting are the ensemble’s activities in the visual arts (the exhibition “Semi-found objects, things and tools used in performing art”),

Nevertheless, the ensembles’ main themes are recycling, sustainable development, and respect for traditions and traditional cultures. Its admiration for natural cultures is also reflected in the ensemble’s work in the area of the visual arts, objects, and installations.

Although Handa Gote Research & Development does not want to limit its work to theatre, in creating its performances its members do not think so much about the form of the performance but about the subject, message and process – which, as the saying goes – is more important than the final outcome.

Handa Gote Research & Development is an interdisciplinary art laboratory combining modern and traditional approaches and diverse artistic visions of free-thinking art.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s